• A320飞机辅助动力装置 -(包括汉胜公司与霍尼韦尔]
 • A320型(标准)起落架舰
 • A320飞机(增强)起落架舰
 • B737NG起落架舰
 • B737NG辅助动力装置
 • 架B737 - 300飞机起落架舰
 • 架B737 - 300辅助动力装置
 • 架B747 - 400飞机起落架舰
 • 波音757(LTWT)起落架舰
 • 波音757(HVWT)起落架舰
 • 波音757的APU
 • 波音757发动机QEC
 • 波音767起落架舰